Co musi się znaleźć w statucie spółki akcyjnej?

 

Do stworzenia spółki akcyjnej wymagany jest statut, wykonany w formie aktu notarialnego. Jeżeli nie spełni się tych warunków, to statut zostanie uznany za nie ważny, a poprzez to nie będzie można utworzyć spółki akcyjnej.

W Kodeksie Spółek Handlowych poza wskazaniem formy statutu spółki akcyjnej znajduje się zapis, dotyczący tego co należy zawrzeć w umowie spółki akcyjnej. Są to następujące elementy:

– firma i siedziba,

– przedmiot działalności,

– czas trwania, jeżeli został określony,

– wysokość kapitału zakładowego wraz z kwotą wpłaconą przed zarejestrowaniem na pokrycie tego kapitału,

– wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem czy akcje są imienne czy na okaziciela,

– liczba akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia,

– nazwiska i imiona albo firmy założycieli,

– liczba członków zarządu i rady nadzorczej lub co najmniej minimalna bądź maksymalna liczba członków tych organów wraz z wskazaniem podmiotu uprawnionego do ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej,

– pismo do ogłoszeń, jeżeli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń również poza Monitorem Sądowym i Gospodarczym.

Dowiedz się więcej o spółce akcyjnej – kliknij!