Termin zwyczajnego zgromadzenia wspólników

Jak wskazują przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, zwyczajne zgromadzenie wspólników musi odbyć się w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego. Jest on więc związany bezpośrednio z przyjętym w danej firmie rokiem obrotowym i w większości podmiotów pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W większości jednostek w naszym kraju, spotkanie wspólników na którym zatwierdza się sprawozdanie finansowe odbywa się w pierwszej połowie roku.

Konsekwencje nieterminowego zwołania zgromadzenia:

– powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały – sąd ma prawo ograniczyć skuteczność uchwał powołanych na zgromadzeniu powoływanym nieterminowo, jeśli opóźnienie miało bezpośredni wpływ na treść uchwały,
– grzywna – istnieje możliwość nałożenia grzywny na członków zarządu i likwidatorów za niewywiązanie się ze swojego obowiązku,
– powołanie do odpowiedzialności wobec spółki za wyrządzoną szkodę – jeśli opóźnienie takową spowodowało.

Aby jednak konsekwencje faktycznie zostały wyciągnięte konieczne jest wykazanie szkody, formalne uzasadnienie i zdobycie potwierdzającej dokumentacji. Zazwyczaj bardzo trudno jest wskazać i zaargumentować, że termin podejmowania uchwały miał bezpośredni i znaczący wpływ na jej treść. W praktyce także nie często stosuje się karę grzywny, chyba że sąd zostanie powiadomiony przez mniejszościowego wspólnika lub wierzycieli.