Udział kapitałowy w spółce jawnej

Udział kapitałowy w spółce jawnej to pewna wartość rozrachunkowa odpowiadająca wartości wkładu wniesionego rzeczywiście przez danego wspólnika do spółki jawnej. Wartość wkładów odpowiada z kolei wycenie wkładów dokonanej przez wspólników w chwili zawarcia umowy spółki.

Udział kapitałowy w spółce jawnej, a udział w kapitale zakładowym spółki z o.o.

W przypadku spółki z o.o. udział stanowi podstawowy element władzy w spółce oraz jednostkę uczestnictwa w spółce.      

Udział kapitałowy w spółce jawnej jest z kolei tylko pewną kwotą służącą do ustalania niewielkiej części praw przysługujących wspólnikowi. Udział kapitałowy nie może być także przedmiotem obrotu – wartość ta jest konsekwencją uczestnictwa wspólnika w spółce jawnej.

Znaczenie udziału kapitałowego w spółce jawnej

Istnieją trzy sytuacje, w których wartość udziału kapitałowego ma znaczenie:

  • pobieranie odsetek od udziału kapitałowego,
  • wypłata na rzecz wspólnika albo spadkobiercy wspólnika środków w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej – na przykład w przypadku wypowiedzenia umowy spółki przez jednego ze wspólników albo śmierci jednego ze wspólników,
  • podział majątku w przypadku likwidacji spółki jawnej.