Udziały w spółce z o.o.

Udział oznacza uczestnictwo w czymś razem z innymi, czyli uczestnictwo w zorganizowanej wspólnocie lub uczestnictwo w pewnym przedsięwzięciu, którego zamiarem jest realizowanie ściśle określonego celu. 

Spółka z o.o. może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zatem wspólnicy mogą się łączyć w sformalizowany sposób, by osiągnąć zamierzony prawnie dopuszczalny cel, niekoniecznie gospodarczy.

W Kodeksie Spółek Handlowych pojęcie udział ma dwa znaczenia:

  1. Udział jako część w kapitale zakładowym.
  2. Udział jako prawo podmiotowe.

Jakie prawa i obowiązki daje udział wspólnikowi w spółce z o.o.?

Prawo podmiotowe są to przyznane uprawnienia, które występują w określonym stosunku cywilnoprawnym. W spółce z o.o. prawo to wyraża się poprzez członkostwo wspólnika w spółce. Członkostwo to oznacza stosunek prawny łączący go ze spółką, na którego treść składają się, wynikające z przepisów prawa oraz umowy spółki, prawa majątkowe i prawa korporacyjne. Prawa majątkowe mają bezpośrednio na celu zaspokojenie interesu ekonomicznego wspólnika, natomiast prawa korporacyjne służą do realizacji statusu wspólnika jako członka korporacji, poprzez możliwość wywierania wpływu na podejmowane w spółce decyzje, jej organizację, funkcjonowanie oraz istnienie.

Jak wygląda zakup spółki z o.o.?