Rozwód – co z naszymi udziałami w spółce z o.o.?

Czeka Cię rozwód? Stresujesz się, co stanie się z Twoimi udziałami? Sprawa jest prosta, ale wymaga od nas zwrócenia uwagi na kilka kwestii.

Zawsze na początku pojawia się pytanie, czy właścicielem udziałów w spółce z o.o. jest tylko osoba wpisana do KRS, czy też udziały stanowią majątek wspólny małżonków? Na początku musimy zastanowić się kiedy udziały zostały nabyte, czy było to w trakcie trwania małżeństwa, czy przed zawarciem związku. Jeżeli małżonek nabył udziały przed zawarciem związku małżeńskiego to stanowią one jego prywatna własność. Podobna sytuacja ma miejsce, jeżeli przedsiębiorca nabywa udziały w trakcie trwania związku małżeńskiego, ale z majątku osobistego np. z darowizny od rodziców. W tym przypadku również udziały w spółce stanowią jego własność. Natomiast, jeśli zostały one nabyte w trakcie trwania związku z pieniędzy pochodzących ze wspólnego źródła, będą podlegać podziałowi.

Udziały nabyte przez jednego małżonka ze środków pieniężnych pochodzących ze wspólnego majątku, wchodzą w skład tego majątku i w trakcie rozwodu podlegają podziałowi. Formalnie tylko jeden małżonek jest widoczny jako wspólnik, jednak to nie oznacza, że udziały stanowią jego własność. 

Czy osoba niepełnoletnia może być udziałowcem w spółce z o.o. ?

Rozważając powyższy temat należy podzielić osoby niepełnoletnie na jednostki poniżej 13. roku życia oraz osoby starsze, które nie ukończyły 18 lat.

Osoby poniżej 13. roku życia nie posiadają zdolności do czynności prawnych, przez co nie mogą zawierać żadnych umów. W jej imieniu czynności prawne dokonywać może jedynie jej przedstawiciel ustawowy, zazwyczaj jest to rodzic.

Osoby pomiędzy 13, a 18 rokiem życia posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, skutkiem tego małoletni może nabywać prawa, zaciągać zobowiązania oraz być stroną umów.
To z kolei daje mu możliwość zostania wspólnikiem spółki kapitałowej oraz być podmiotem praw i obowiązków przysługujących wspólnikowi.
Małoletni może działać w spółce jedynie w drobnych sprawach, a także w zakresie zwykłego zarządu nad powierzonym mu majątkiem własnym.

Aby zostać wspólnikiem spółki w przypadku osób nieletnich konieczne jest uzyskanie zgody prawnego opiekuna.

Podział udziałów w spółce z o.o.

Spółkę z o.o. można założyć, ale pierwszym etapem musi być podział udziałów w spółce z o.o. .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć prosta oraz, że poradzi sobie z nią każda osoba. Naprawdę nie jest to takie łatwe, co powoduje, że grono osób po prostu odpuszcza realizację tego planu, bo szereg czynności i formalności, które powinno się zrealizować,jest zniechęcający. Z racji tego, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż funkcjonują instytucje, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Omawiany proces jest obarczony kilkoma wymogami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, czyli Ty lub my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę i siedzibę spółki, obszar działania, kwotę kapitału wnoszonego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym etapem do rejestracji spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Wcześniej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Z kolei dalej w skrócie, punktowo wypiszę parę obowiązków bardziej uszczegółowionych, ale które są równie ważne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Otrzymanie numeru REGON.
– Założenie konta w banku.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.