Jak odwołać prokurenta spółki?

Prokura jest pewnego rodzaju udzielonym przez spółkę pełnomocnictwem. Jej udzielenie powinno zostać zgłoszone we właściwym rejestrze przedsiębiorców. Jej ustanowienie daje prokurentowi możliwość działania w imieniu spółki.

Czy wspólnicy mają możliwość odwołania prokurenta?
Wspólnicy mogą zrezygnować z udzielonej prokury w przypadku, gdy zauważą, że prokurent działa w sposób negatywnie wpływający na funkcjonowania spółki.

Co zrobić, aby odwołać prokurenta?
Odwołanie prokurenta powinno zostać poprzedzone złożeniem odpowiedniego wniosku do KRS. Nie jest wymagane ani podjęcie uchwały wspólników ani podanie konkretnego powodu odwołania. Wspólnicy zobowiązani są do poinformowania prokurenta o swojej decyzji. Z momentem doręczenia prokurentowi pisma z odwołaniem stanie się ono skuteczne, o ile w odwołaniu nie zastrzeżono późniejszego terminu.

Z wnioskiem do KRS wspólnicy powinni dostarczyć również dokumenty świadczące o odwołaniu prokury oraz dowód wpłaty opłat od wniosku.