Umowy cywilnoprawne a odpowiedzialność materialna pracownika

Odpowiedzialność osób, które wykonują określone zadania na podstawie umowy cywilnoprawnej, jest nieograniczona. 

Aby ograniczyć odpowiedzialność finansową wykonawców dzieła i zleceniobiorców, zamieszcza się w umowie cywilnoprawnej zapis na temat maksymalnej kwoty zadośćuczynienia. Korzystnym rozwiązaniem jest także wykupienie odszkodowania OC. Osoba, która jest zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej, może uniknąć odpowiedzialności materialnej także wtedy, gdy udowodni w sądzie, że umowa zlecenie lub o dzieło posiadała cechy stosunku pracy. Chodzi np. o podporządkowanie się poleceniom pracodawcy, osobiste świadczenie pracy w sposób ciągły lub odpłatny charakter zatrudnienia. 

Zatrudnienie na podstawie przepisów kodeksu pracy wiąże się z ograniczeniem odpowiedzialności materialnej.

Odpowiedzialność finansowa pracowników – umowa o pracę