KRS

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego muszą posiadać spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawne, spółki partnerskie i spółki komandytowe. Czym jest Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)? Jest rodzajem rejestru publicznego. Prowadzony jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a także wybrane Sądy Rejonowe.

Na KRS składają się trzy osobne rejestry, to jest:
– rejestr przedsiębiorców,
– rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
– rejestr dłużników niewypłacalnych.

Wymienione na początku spółki znajdują się w rejestrze przedsiębiorców.

Wyróżnia się dwie podstawowe funkcje KRS-u: informacyjną i legalizacyjną. Informacyjną dlatego, że zawiera ogólnopolską bazę danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym. Legalizacyjną natomiast dlatego, że dopiero po wpisie do rejestru możliwe jest dalsze dokonywanie czynności prawnych. Rejestracja w KRS w przypadku niektórych podmiotów gospodarczych (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej) jest równoznaczna z uzyskaniem osobowości prawnej.