Czy dywidenda jest opodatkowana?

Dywidenda to część zysku netto spółki kapitałowej, która przypada wspólnikom lub akcjonariuszom zgodnie z uchwałą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy danej spółki. Dla inwestora szczególnie ważne może być to, kiedy wypłacana jest dywidenda oraz czy firma robi to w sposób regularny. Analiza tych kwestii stanowić może bowiem jeden z czynników wpływający na decyzję odnośnie zainwestowania kapitału w papiery wartościowe firmy.

Wypłata dywidendy wspólnikom spółek kapitałowych nie następuje automatycznie, lecz dopiero gdy organ spółki wyda stosowną decyzję. W pewnych sytuacjach zaniechanie wypłaty dywidendy może być uznane za zachowanie sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Wspólnikom nie przysługuje automatyczne prawo do zysku, jaki wypracowała firma. Zysk ten jest bowiem wypłacany jedynie w momencie, gdy postanowi tak odpowiedni organ przedsiębiorstwa – zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie. Organy te posiadają prawo decydowania o przeznaczeniu zysku w spółce kapitałowej – zysk przeznaczony może być do podziału albo przekazany na kapitał zapasowy lub rezerwowy.

Samo prawo do udziału w zysku rocznym jest jednym z najważniejszych uprawnień udziałowych w spółce kapitałowej. Z tego względu polega ono także swoistej ochronie prawnej i kontroli sądowej w przypadku zaskarżenia uchwały dotyczącej podziału zysku.

Błędy, jakie popełniamy podczas zgromadzenia wspólników

Niezwołanie w ogóle zgromadzenia – nie zwołanie zwyczajnego zgromadzenia może mieć bardzo przykre konsekwencje, w najgorszym przypadku nawet natury karnej.

Zasada “wystarczy podpisać” – niestety, zebranie, bez względu czy zwyczajne czy nadzwyczajne wymaga podjęcia odpowiednich decyzji i uchwał, a także ustalenie pewnych kwestii, wdrożenie rozwiązań itp.. Spotkanie nie może więc polegać jedynie na podpisaniu odpowiednich dokumentów i przekazaniu ich księgowej.

Wadliwe zwołanie zgromadzenia – bez względu czy spotkanie odbywa się po terminie, wspólnicy zawiadomieni zostali według aktualnej księgi udziałów, czy może powiadomienia doszły na zły adres – każdy błąd skutkuje konsekwencjami, w tym między innymi nieważnością podejmowanej uchwały.

Niewłaściwe głosowanie – do najczęstszych błędów podczas głosowania zaliczyć można niewłaściwą większość, brak kworum, a także głosowanie na siebie. Aby dokładnie wiedzieć, jak przebiegać powinno głosowanie należy sprawdzić treść umowy, która zawiera regulacje dotyczące przebiegu spotkania oraz wymaganej minimalnej liczby głosów do powzięcia uchwały.

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o.

Myślisz o założeniu własnej firmy? Sprawdź, czy nie jest Ci obca: Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć bezproblemowa i, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. Rzeczywistość jest nieco inna od wyobrażeń i okazuje się, że nie jest to proste, co sprawia, że grono osób po prostu rezygnuje z tego planu, ponieważ spis czynności i kwestii, które musi się załatwić,jest olbrzymi. Mając to na uwadze, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż działają podmioty, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Wspomniany proces został obciążony paroma wymogami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, czyli Ty lub my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: firmę oraz adres spółki, przedmiot działalności, sumę kapitału wnoszonego, ilość i wartość udziałów wszystkich wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch kopiach.

Następnym krokiem do rejestracji spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Natomiast niżej w skrócie, punktowo wypiszę parę czynności bardziej szczegółowych, ale które są równie ważne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Uzyskanie numeru REGON.
– Utworzenie konta bankowego.
– Pozyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Powiadomienie PIP.

Wcześniej zostało już wspomniane, że mimo czasochłonnej bieganiny po wszystkich możliwych urzędach, wciąż nie ma pewności, że wszystko zostanie kompletnie złożone. Trzeba kłuć żelazo póki gorące i zrealizować swój cel jak najszybciej. Możliwość taką i pełen profesjonalizm daje skorzystanie z naszych usług. Nie czas na rezygnację. Skoro powiedziałeś „A”, musisz powiedzieć „B”. Skontaktuj się z nami, a gwarantujemy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.