Wspólnik w spółce z o.o. – kto może nim być?

O pozostanie wspólnikiem w spółce z o.o. może ubiegać się:
– osoba fizyczna,
– osoba prawna,
– ułomna osoba prawna.

Warto pamiętać, że osoba fizyczna chcąca zostać udziałowcem spółki, nie może być karana w ciągu 5 lat wstecz. Zasada ta odnosi się przede wszystkim do przestępstw związanych z fałszowaniem dokumentów oraz nielegalnym pozyskiwaniem informacji. Prócz tego mowa również o przestępstwach przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu oraz pieniężnemu.

Ciekawą informacją jest to, że wspólnikiem spółki może również być inna spółka z o.o., gdyż obowiązuje zasada możliwości nabywania udziałów przez osoby prawne. Do podmiotów, które mogą zaliczyć się do tej grupy są także spółki akcyjne, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, partie polityczne oraz fundacje.

Z reguły spółka z ograniczona odpowiedzialnością jest podmiotem, który samodzielnie odpowiada za swoje zobowiązania. Dysponuje ona swoim kapitałem, a wszystkie należności są uiszczane z kasy spółki, co daje możliwość zabezpieczenia prywatnego majątku wspólników w razie problemów finansowych spółki.

Każdy wspólnik, który posiada udziały w spółce z o.o. ma również określone w statucie zarówno prawa, jak i obowiązki.

Spośród najważniejszych praw możemy wymienić:
– prawo do udziału w zyskach,
– prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu Wspólników,
– prawo głosu i kontrolowania działalności spółki,
– prawo do zbywania udziałów.