Sprzedaż udziałów spółki

Na początek osoba decydująca się na sprzedaż udziałów w spółce z o.o. powinna dokładnie zapoznać się z treścią umowy spółki. Często zdarza się, że zawiera ona ograniczenia w rozporządzeniu udziałami spółki. Jednym z nich może być konieczność uzyskania zgody spółki na zbycie udziałów na rzecz konkretnej osoby i za określoną cenę. Zgoda spółki zazwyczaj udzielona jest przez zarząd. Może jednak zdarzyć się, że umowa spółki przewiduje konieczność uzyskania zgody udzielonej przez zgromadzenie wspólników. W takim przypadku sprzedawca udziałów powinien pisemnie zawiadomić zarząd spółki o zamiarze zbycia udziałów. W zawiadomieniu należy podać liczbę zbywanych udziałów, wartość nominalną, osobę nabywcy oraz cenę sprzedaży. Zarząd w zależności od postanowień umowy spółki, albo udzieli zgody na zbycie udziałów albo zwoła nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki, które podejmie stosowną uchwałę.

Często zdarza się również, że umowa spółki zawiera postanowienia przyznającego dotychczasowym wspólnikom prawo pierwszeństwa nabycia udziałów przeznaczonych do sprzedaży. W takiej sytuacji wspólnik-sprzedawca powinien zawiadomić zarząd o zamiarze zbycia udziałów podając w zawiadomieniu najważniejsze warunki zbycia. Następnie zarząd przesyła stosowne informacje do pozostałych wspólników, którzy w terminie określonym w umowie spółki, mogą złożyć oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa. Jeśli tego nie zrobią lub oświadczą wprost, że ze swojego prawa nie chcą skorzystać, sprzedawca może swobodnie zbyć udziały wskazanej przez niego osobie.