Nowości w Krajowym Rejestrze Sądowym

Została podpisana nowelizacja ustawy o KRS, czyli Krajowym Rejestrze Sądowym. Wprowadza ona zmiany, których celem jest ułatwienie prowadzone przedsiębiorstw oraz usprawnienie funkcjonowania działania Sądu Rejestrowego.

Jakie zmiany mają zostać wprowadzone?

1. Sprawozdania finansowe obowiązkowo składane w formie elektronicznej.
W efekcie zostaną zwiększone możliwości dokonywania opracowań oraz analiz danych zawartych w dokumentach.

2. Likwidacja Rejestru Dłużników niewypłacalnych
Celem likwidacji jest odciążenie sądów rejestrowych praz szybsze rozpoznawanie wniosków o wpis do rejestru.
Rejestr Dłużników Niewypłacalnych miał na celu dostęp do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2018 roku, ale zmiany będą wprowadzane etapami.

 

Wspólnik cichy w spółce – przeczytaj więcej na ten temat!

JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Czy warto zakładać jednoosobową spółkę? W jaki sposób zarejestrować tę spółkę?

Czym jest działalność gospodarcza? To zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Przedsiębiorcą może zostać:
– osoba fizyczna,
– osoba prawna,
– jednostka organizacja posiadająca zdolność prawną,
– wspólnicy spółki cywilnej.

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej związana jest z koniecznością posiadania kapitału zakładowego. Drugim obligatoryjnym elementem jest złożenie wniosku o wpis do CEIDG.
Przedsiębiorca reprezentuje swoją firmę imieniem oraz nazwiskiem. Odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy.

Zalety jednoosobowej działalności:
– szybka procedura założenia firmy;
– szybki proces likwidacji;
– wybór prostych form księgowości;
– duży wybór form opodatkowania;

Spółka kapitałowa

Spółka kapitałowa to forma prawna organizacji podmiotów gospodarczych. Najczęściej zakładana jest przez osoby, które chcą prowadzić duże przedsiębiorstwa oraz w celu prowadzenia wewnętrznej organizacji grup kapitałowych.

Charakterystyka spółki kapitałowej:
– osobowość prawna;
– kapitał zakładowy;
– posiadanie zgromadzonego majątku odrębnego od majątków osobistych wspólników lub akcjonariuszy
– ponoszenie przez spółkę odpowiedzialności za zobowiązania całym swym majątkiem
wyłączenie, z pewnymi wyjątkami, odpowiedzialności wspólników/akcjonariuszy za zobowiązania spółki (niekiedy błędnie mówi się o ograniczeniu ich odpowiedzialności do wysokości wniesionych wkładów)
– wyłączenie, co do zasady, wspólników lub akcjonariuszy z bezpośredniego prowadzenia spraw spółki (tzw. rozdział sfery właścicielskiej od sfery zarządzania) poprzez utworzenie organów spółki
– prawa i obowiązki udziałowców/akcjonariuszy reguluje, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących norm prawa, umowa spółki/statut, zwane „konstytucją spółki”.

W prawie polskim do spółek kapitałowych zaliczamy spółki akcyjne oraz spółki z o.o.