Aport w spółce

Zgodnie z ustawą podatku dochodowego od osób fizycznych środki obrotowe, środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne nie stanowią źródła przychodu dla wspólnika. Głównie na myśli mamy sytuację, gdy to wspólnik wnosi wkład w postaci nieruchomości. W takiej sytuacji nie możemy zaliczyć tego do przychodu z powstania nieodpłatnego zbycia nieruchomości.

Kiedy mówimy o wkładzie niepieniężnym to mamy na myśli aport. Jest on wniesiony do spółki handlowej na pokrycie kapitału zakładowego, w postaci wartości niematerialnych lub rzeczy. Wiąże się to z przeniesieniem wszelkich praw do przedmiotu wkładu na nabywającą go spółkę.

Należy pamiętać, że spółka może wniesione w formie aportu składniki majątku zliczyć do swoich środków trwałych, nawet jeśli nie były one zaliczone przez wnoszącego wkład do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Przykłady aportu:
* ruchomości,
* nieruchomości,
* wierzytelności,
* patenty,
* przedsiębiorstwo jako całość.

Aport w spółce osobowej nie podlega opodatkowaniu stawką 19% podatku od dochodów kapitałowych.

Zmiana, która została wprowadzona 1 stycznia 2017, polegała na tym, że przychodem dla podmiotu wnoszącego do spółki wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, będzie jego wartość określona w statucie lub umowie spółki.

O opodatkowaniu aportu możemy mówić wtedy, gdy został on wniesiony do spółki kapitałowej w zamian za objęte akcje lub udziały. Jeżeli nastąpi taka sytuacja, to podstawą opodatkowania jest wartość nominalna tych udziałów lub akcji. Dochód opodatkowany = przychód – koszty uzyskania przychodu.

Przeczytaj, jak zarejestrować swoją spółkę przez Internet!

NIP i REGON w spółce

DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ?
OTÓŻ DOŚWIADCZENIE I ZAANGAŻOWANIE NASZYCH SPECJALISTÓW SĄ GWARANCJĄ TWOJEGO SUKCESU!

***

Czym jest NIP i REGON w spółce? Poniżej przedstawiamy kilka ciekawych informacji o tematyce dzisiejszego postu.

Numery o których tu mowa to kody pozwalające zidentyfikować każdą firmę w Polsce. NIP jest numerem identyfikacji podatkowej, a REGON numerem identyfikującym danego przedsiębiorcę.

NIP przyznawany jest każdej osobie fizycznej lub prawnej, która prowadzi działalność gospodarczą. Nadaje go Naczelnik Urzędu Skarbowego już od 1995 roku, lecz dopiero od 2001 tylko osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Numer składa się z 10 cyfr, których zestawienie jest tworzone za pomocą odpowiedniego algorytmu. Liczbę kontrolną dla niego stanowi dziesiąta cyfra, natomiast pierwsze trzy cyfry są kodem oddziału Urzędu Skarbowego.

REGON jest numerem w nadawanym przedsiębiorcom do identyfikacji w Rejestrze Gospodarki Narodowej. Podobnie jak NIP jest tworzony za pomocą algorytmu, gdzie ostatnią cyfrę przyjmuje się za kontrolną. REGON może być kodem składającym się z 9 lub 14 cyfr w zależności liczby siedzib firmy.

KRS

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego muszą posiadać spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawne, spółki partnerskie i spółki komandytowe. Czym jest Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)? Jest rodzajem rejestru publicznego. Prowadzony jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a także wybrane Sądy Rejonowe.

Na KRS składają się trzy osobne rejestry, to jest:
– rejestr przedsiębiorców,
– rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
– rejestr dłużników niewypłacalnych.

Wymienione na początku spółki znajdują się w rejestrze przedsiębiorców.

Wyróżnia się dwie podstawowe funkcje KRS-u: informacyjną i legalizacyjną. Informacyjną dlatego, że zawiera ogólnopolską bazę danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym. Legalizacyjną natomiast dlatego, że dopiero po wpisie do rejestru możliwe jest dalsze dokonywanie czynności prawnych. Rejestracja w KRS w przypadku niektórych podmiotów gospodarczych (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej) jest równoznaczna z uzyskaniem osobowości prawnej.