Spółka akcyjna – zarząd

Załóż biznes z pomocą specjalistów

***

Spółka akcyjna jest formą prawną, w której zarząd prowadzi sprawy oraz reprezentuje na zewnątrz. Członkami są akcjonariuszy lub wybrane osoby poza obecnym gronem akcjonariuszy, którzy zostali powołani przez radę nadzorcą.

Funkcjonowanie spółki uzależnione jest od zapisów zawartych w statucie spółki.

Walne zgromadzenie również ma prawo do odwoływania lub zawieszania członków zarządu.

Członek zarządu może sprawować swoją funkcję przez czas nie dłuższy niż pięć lat. Mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu.
Warunkiem powzięcia uchwały członków zarządu jest to, że wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu.

Członek zarządu ma prawo do wykonywania wszystkich czynności sądowych i pozasądowych.