Kto może założyć stowarzyszenie?

Stowarzyszenie zakładane jest na zebraniu założycielskim przez co najmniej 7 osób, które stają się założycielami stowarzyszenia.

Stowarzyszenia mogą tworzyć obywatele polscy, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych.

UWAGA! Małoletni poniżej 16 roku życia mogą należeć do stowarzyszenia, jeśli wyrażą na to zgodę jego przedstawiciele ustawowi, nie może jednak korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego. Natomiast małoletni w wieku 16-18 lat może należeć do stowarzyszenia oraz korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego, ale w składzie zarządu danego stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Czy cudzoziemiec może założyć stowarzyszenie?

Cudzoziemiec, niemający zameldowania na terytorium Polski, może wstąpić do stowarzyszenia, którego statut przewiduje taką możliwość. Cudzoziemcy, mający zameldowanie w naszym kraju, mogą tworzyć stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.