Zgromadzenie wspólników – czym jest i jak wygląda?

Zgromadzenie wspólników to stworzony przez przedstawicieli przedsiębiorstwa organ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Do kompetencji uprawnionych osób zaliczyć można podejmowanie decyzji oraz sporządzanie uchwał. Sprawy, które wymagają potwierdzenia pisemnego uregulowane są ustawami oraz umową podmiotu gospodarczego. Specyfiką tego organu jest to, że brak jest obowiązku osobistego udziału, a także prawa wspólników, którzy mogą podejmować decyzję w formie pisemnej na zgromadzeniu oraz poza nim.

Spotkanie zwoływane jest w formie listów poleconych wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia. Zamiast listu lub przesyłki zawiadomienie może być również wysłane pocztą elektroniczną. Bez względu jednak na formę w zaproszeniu musi zawierać dokładnie datę oraz godzinę, a także szczegółowy porządek obrad.

Wyróżnia się tzw. zgromadzenie zwyczajne i nadzwyczajne, z czego pierwsze odbywa się 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego w celu podsumowania z działalności spółki, sporządzenia sprawozdania oraz udzielenia absolutorium członkom organów firmy. Nadzwyczajne natomiast następuje z chwilą, gdy stanowi tak statut biznesu lub uprawnione do tego organy uznają to za wskazane.