Jak przebiega zwyczajne zgromadzenie wspólników?

W każdej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego powinno odbyć się zwyczajne zgromadzenie wspólników. Zebranie zwoływane zostaje przez zarząd za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską. Zgromadzenie odbywa się najczęściej w siedzibie firmy, chyba że umowa spółki wskazuje na inne miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego – przedmiotem zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest przede wszystkim rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy. Zatwierdzenie dokumentu obligatoryjne jest, ponieważ bez niego podział zysku jest nieważny.
  2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności – zwyczajne zgromadzenie wspólników powinno zajmować się rozpatrzeniem i zatwierdzeniem także dokumentu, który podsumowuje pełny rok gospodarczy firmy. Pismo to przedstawia istotne informacje dotyczące stanu majątkowego oraz sytuacji finansowej firmy, w tym także ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazany czynnik ryzyka wraz z opisem zagrożeń.
  3. Podział zysku lub pokrycie strat – po zatwierdzeniu sprawozdań podejmuje się uchwałę o podziale majątku spółki. Dokument wskazuje dokładną kwotę zysku netto, jaki osiągnęła spółka w ostatnim roku oraz konkretne kwoty przeznaczone dla danych wspólników. Uprawnionymi do udziału są wspólnicy, którzy w dniu powzięcia uchwały posiadali udziały w kapitale zakładowym.