Ważne zmiany dla spółek 2019

Od 2019 roku wspólnicy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością będą mogli zdalnie podejmować uchwały. Dzięki temu możliwe stanie się podejmowanie uchwał na odległość w trybie obiegowym.

Doprecyzowana została też procedura związana z rezygnacją ostatniego członka Zarządu bądź Rady Nadzorczej. Będzie on zobowiązany do zwołania Zgromadzenia Wspólników, co będzie skutkowało natychmiastowym powołaniem nowego składu Zarządu.

W przypadku spółek partnerskich nowela zakłada, że prócz partnerów w skład spółki mogą wchodzić osoby trzecie.

Opracowane zostały reguły zwrotu przez wspólników zaliczek pobranych na rzecz dywidendy w przypadku, gdy spółka osiągnie stratę bądź nie osiągnie zysku w określonej wysokości. Ponadto skróceniu do 5 lat został okres obowiązkowego gromadzenia i przechowywania zatwierdzania sprawozdań finansowych (aktualnie obowiązek ten jest bezterminowy).

Istotną zmianą jest także umożliwienie składania zbiorczej deklaracji oraz jednorazowej zapłaty podatku z tytułu wszystkich umów, które mają jednorodny charakter i zostały zawarte przez podatnika w przeciągu miesiąca.