Długi spółki z o.o.

Jedną z podstawowych cech spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest fakt, iż w przypadku jej zadłużenia wspólnicy nie ponoszą za nie odpowiedzialności. Co jednak ważne, na etapie spółki w organizacji, a więc od chwili podpisania umowy spółki do momentu wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego każdy wspólnik ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki do wysokości wkładu niewniesionego.

Nie jest jednak tak, że za długi spółki z o.o. nikt nie ponosi odpowiedzialności. Odpowiedzialność biorą członkowie zarządu, jeżeli egzekucja należności z majątku spółki okaże się bezskuteczna, a także w przypadku zaległości podatkowych spółki z o.o. i innych zaległości cywilnoprawnych także gdy ich egzekucja z majątku spółki nie będzie możliwa.

Członkowie zarządu mogą zwolnić się od odpowiedzialności w pewnych okolicznościach, między innymi gdy w odpowiednim czasie zostanie ogłoszona upadłość spółki.