Czy dywidenda jest opodatkowana?

Dywidenda to część zysku netto spółki kapitałowej, która przypada wspólnikom lub akcjonariuszom zgodnie z uchwałą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy danej spółki. Dla inwestora szczególnie ważne może być to, kiedy wypłacana jest dywidenda oraz czy firma robi to w sposób regularny. Analiza tych kwestii stanowić może bowiem jeden z czynników wpływający na decyzję odnośnie zainwestowania kapitału w papiery wartościowe firmy.

Wypłata dywidendy wspólnikom spółek kapitałowych nie następuje automatycznie, lecz dopiero gdy organ spółki wyda stosowną decyzję. W pewnych sytuacjach zaniechanie wypłaty dywidendy może być uznane za zachowanie sprzeczne z dobrymi obyczajami.

Wspólnikom nie przysługuje automatyczne prawo do zysku, jaki wypracowała firma. Zysk ten jest bowiem wypłacany jedynie w momencie, gdy postanowi tak odpowiedni organ przedsiębiorstwa – zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie. Organy te posiadają prawo decydowania o przeznaczeniu zysku w spółce kapitałowej – zysk przeznaczony może być do podziału albo przekazany na kapitał zapasowy lub rezerwowy.

Samo prawo do udziału w zysku rocznym jest jednym z najważniejszych uprawnień udziałowych w spółce kapitałowej. Z tego względu polega ono także swoistej ochronie prawnej i kontroli sądowej w przypadku zaskarżenia uchwały dotyczącej podziału zysku.