Dywidenda

W spółkach kapitałowych czyli spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółce akcyjnej część zysku netto po opodatkowaniu przeznaczona do podziału między wspólników lub akcjonariuszy nazywana jest dywidendą.

Zdarzyć się może, że w spółce występuje tylko jeden wspólnik lub akcjonariusz. W takim przypadku dywidenda jest przeznaczona w całości dla niego.

O wysokości dywidendy oraz terminie jej wypłaty decyduje walne zgromadzenie (spółka akcyjna) i zgromadzenie wspólników (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Aby dywidenda mogła zostać wypłacona, muszą zostać spełnione poniższe warunki:

  • rok obrotowy musi być zakończony,
  • sporządzone musi zostać sprawozdanie finansowe (w niektórych przypadkach sprawozdanie musi zostać sprawdzone przez biegłego rewidenta),
  • organy decyzyjne muszą zatwierdzić sprawozdanie finansowe,
  • musi zostać podjęta decyzja o podziale i wypłacie dywidendy.

Dywidenda może być wypłacana z zysku netto z ostatniego roku obrotowego lub niepodzielonych zysków z poprzednich lat, a także z kapitału zapasowego lub kapitału rezerwowego. Nie musi być wypłacana w formie środków pieniężnych. Podmioty mogą zdecydować o jej wypłacie w formie np. akcji lub nieruchomości.