Założnie spółki

Spółkę z o.o. można założyć, ale pierwszym etapem musi być Założnie spółki .

Nie można napisać, że kwestia, o której mowa jest drobnostkowa a także, że nie będzie dla nikogo problemem. Naprawdę nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co wpływa na to, że spora liczba osób zwyczajnie rezygnuje z tego pomysłu, gdyż ogrom czynności i zagadnień, które pasowałoby zrealizować,jest wielki. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że działają instytucje, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Proces, o którym mowa został obarczony kilkoma koniecznościami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, czyli Ty albo my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: nazwę oraz siedzibę firmy, obszar działania, kwotę kapitału wnoszonego, ilość i wartość udziałów wszystkich wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch kopiach.

Następnym krokiem do zarejestrowania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Wcześniej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Z kolei poniżej skrótowo, punktowo wypiszę parę obowiązków bardziej uszczegółowionych, ale które są tak samo istotne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Otrzymanie numeru REGON.
– Utworzenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.

Założnie spółki

W zakładaniu spółki najważniejszą kwestią jest: Założnie spółki .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć bezproblemowa i, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. W rzeczywistości nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co sprawia, że bardzo duża grupa osób odpuszcza realizację tego pomysłu, gdyż zbiór obowiązków i formalności, które powinno się załatwić,jest olbrzymi. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że funkcjonują przedsiębiorstwa, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Proces, o którym mowa jest obarczony paroma obowiązkami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, więc Ty lub my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: nazwę oraz siedzibę spółki, przedmiot działalności, wartość kapitału zakładowego, ilość i wartość udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch kopiach.

Następnym krokiem do rejestracji spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Natomiast dalej skrótowo, punktowo wypiszę parę czynności bardziej uszczegółowionych, które okazują się tak samo istotne.

– Spisanie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Uzyskanie REGON-u.
– Otworzenie konta w banku.
– Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Zawiadomienie PIP.

Powierzając nam swój pomysł, w zamian otrzymujesz gwarancję szybkości, sprawności i profesjonalizmu otrzymanej usługi.